หน้าหลัก  |  หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก   | กำหนดการบรรยายธรรม  | วาทะธรรม  |  เว็บไซต์พระพุทธศาสนา  | ความเป็นมา | Hot News

พระปิยะพุทธบรมไตรโลกนาถ

พระปิยะพุทธบรมไตรโลกนาถ
ประดิษฐานอยู่หลังหอธรรม (ศาลาปฏิบัติธรรมกลางน้ำ) วัชรธรรมสถาน

มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ   วัชรธรรมสถาน มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ องค์การสาธารณกุศล ที่ ๓๖๒
ที่ทำการ ๑/๒ ซอยเทศบาล ๒๓ (กันตะบุตร) ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๒๘๗๖-๕๓๙๙

www.duangkaew.org

      มุ่งที่จะส่งเสริมการอบรมปฏิบัติธรรมแก่บุคคลทั่วไป ให้เข้าใจถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบได้แก่ อริยสัจ ๔ อันนำไปสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์
      หัวใจของพระพุทธศาสนาคือ การละเว้นความชั่ว ทำความดี และทำจิตใจให้ผ่องใส พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์
จะชี้นำให้มนุษย์รู้จักและเข้าใจในทุกข์
      ส่วนการปฏิบัติธรรม จะทำให้มนุษย์หลุดจากความทุกข์ วัชรธรรมสถานจะเป็นที่ที่ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ ศึกษา สนทนา ปฏิบัติธรรมร่วมกันและเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน

 

กำหนดการอบรมปฏิบัติธรรมปี ๒๕๕๔ ณ วัชรธรรมสถาน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

๒๑-๒๓ มกราคม พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกโช วัดป่าไชยชุมพล อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
๔-๖ กุมภาพันธ์ พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
๔-๖ มีนาคม พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาการ
๑-๓ เมษายน พระครูอุดมวีรวัฒน์ (หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร) วัดอุดมวารี บ้านโป่งแดง จังหวัดเชียงราย
๒๒-๒๔ เมษายน พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกโช วัดป่าไชยชุมพล อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๗-๒๙ พฤษภาคม พญ.อมรา มลิลา เขตสาทร กรุงเทพฯ
๑๐-๑๒ มิถุนายน พระครูเมตตา กิติคุณ (สมหมาย อัตตมโน) วัดป่าสันติกาวาส อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
๑-๓ กรกฎาคม พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๑๙-๒๑ สิงหาคม พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
๙-๑๑ กันยายน พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓๐ กันยายน -๒ ตุลาคม พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก วัดป่าสุนันทวนาราม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีี
๑๑-๑๓ พฤศจิกายน พระภาวนาโพธิคุณ วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎ์ธาน

แผนผัง วัชรธรรมสถาน

 

ระเบียบการปฏิบัติ
 
 ๑. อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สุขภาพจิตปกติ ช่วยเหลือตนเองได้
  ๒. ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบของธรรมสถานอย่างเคร่งครัด ตลอดตามเวลาที่กำหนด
  ๓. ติดป้ายชื่อที่อกเสื้อด้านซ้ายตลอดเวลา
  ๔. งดใช้เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้และเครื่องเล่นไฟฟ้าทุกชนิด
  ๕. ไม่แต่งหน้า ทาปาก หรือใช้น้ำหอม และเครื่องสำอางค์
  ๖. ไม่พูดคุยหรือติดต่อกับผู้อื่น ยกเว้น ธรรมบริกร
  ๗. งดสูบบุหรี่ และสิ่งเสพติดทุกชนิด ไม่นำเอาอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องพัก
  ๘. ไม่นำงานไปทำระหว่างปฏิบัติ ไม่อ่าน เขียนหนังสือ ไม่ฟังวิทยุ เทป นอกจากที่กำหนด
  ๙. ไม่ออกนอกอาคารและสถานที่ที่กำหนด ไม่นำบุคคลอื่นเข้าไปในห้องพัก
๑๐. ไม่พบญาติหรือบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต
๑๑. สำรวมกาย วาจา ใจ ไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่น ทั้งในขณะปฏิบัติและเวลาพักผ่อน
๑๒. ในกรณีที่ไม่สบายกาย/ใจ มีปัญหาไม่เข้าใจ โปรดปรึกษาวิทยากร หรือ ธรรมบริกร เท่านั้น
๑๓. เป็นผู้ “กินง่ายอยู่ง่าย” เกรงใจและให้เกียรติผู้อื่น และสมาทานศีลโดยคร่งครัด (ศีล๘)
๑๔. การแต่งกาย ชุด/สี เฉพาะ ขาว ดำ ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน/มีลวดลาย
      สุภาพสตรีไม่ควรใส่เสื้อบาง/รัดรูป ควรมีสไบเพื่อความเรียบร้อย เมื่อปฏิบัติต่อหน้าพระสงฆ์ 

 

ระเบียบการสมัคร 

๑. สมัครทาง web เท่านั้น กรอกใบสมัคร   
๒. กรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ
๓. สมัครได้ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน แต่ไม่เกินกว่า ๔ เดือน
๔.
ท่านต้องยืนยันว่าจะเข้าอบรม ยืนยันได้ที่หน้าใบสมัคร "มุมขวาบน" ตั้งแต่วันสมัครจนถึง ๑ เดือน ก่อนการอบรม
    
   
 (ในกรณีที่ยืนยันมาแล้วไม่สามารถเข้าอบรมได้ ท่านต้องส่ง e-mail สละสิทธิ์มาอีกครั้ง เพื่อจะได้เปิดโอกาส
     ให้ผู้อยู่ในรายชื่อสํารองได้เข้าอบรม ถ้าท่านไม่ส่ง e-mail กลับมา ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครอีกต่อไป)

๕ .ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
๖.
ผู้สมัครจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดง ในวันลงทะเบียน (เวลา ๘.๐๐ น. ของวันแรกในการอบรม)
  
  ซึ่งถ้าชื่อไม่ตรงกับที่สมัครมา หรือลืมนําบัตรประจำตัวประชาชนมา จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการอบรม

    เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะมอบ ของใช้ประจำตัว (ผ้าปูนอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน ป้ายชื่อ) ให้ท่าน
ซึ่งท่านจะต้องนำมาคืนในวันสุดท้ายของการปฏิบัติ เวลาในการลงทะเบียนขึ้นกับหลักสูตรแต่ละหลักสูตร

นายทะเบียน
น.ต.หญิง วีรวัลย์ อัมพันธ์พงศ์ รน. มือถือ ๐๘–๑๘๓๔–๕๒๘๔ สายตรง / โทรสาร ๐–๒๘๗๖–๕๓๙๙

มีปัญหาในการสมัครส่ง E-mail มาที่ : vacharadham@gmail.com 

 

ตัวอย่างตารางการปฏิบัติ

 

๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน ทำกิจส่วนตัว
๐๔.๓๐–๐๖.๐๐ น.  ทำวัตรเช้า / นั่งสมาธิ
๐๖.๐๐–๐๗.๐๐ น.  ฟังธรรม / เดินจงกรม
๐๗.๐๐–๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น.  พัก / สรีระกิจ / ทำความสะอาดธรรมสถาน
๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.  ฟังธรรม / ปฏิบัติ
๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น.  ฝึกปฏิบัติ
๑๖.๐๐–๑๘.๐๐ น.  ดื่มน้ำปานะ / สรีระกิจ / ทำความสะอาดธรรมสถาน
๑๘.๐๐–๑๙.๐๐ น.  เดินจงกรม
๑๙.๐๐–๒๐.๐๐ น.  ทำวัตรเย็น
๒๐.๐๐–๒๑.๐๐ น.  ฟังธรรม
๒๑.๐๐–๒๒.๐๐ น.  นั่งสมาธิ
๒๒.๐๐ น.             เข้าที่พักปฏิบัติด้วยตนเอง

วันแรก ของการปฏิบัติปกติลงทะเบียนก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น.
วันสุดท้าย ของการปฏิบัติเลิก ๑๖.๐๐ น. และให้ส่งของใช้ส่วนตัวคืนก่อน ๑๓.๐๐ น.

 

การเดินทาง
รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ สามพราน หรือ
เส้นทางสายใหม่ จากกรุงเทพฯ ถนนบรมราชชนนี ผ่านพุทธมณฑลทางไปจังหวัดนครปฐมจนถึง ทางแยกนครชัยศรี (ทางแยกท่านา) เลี้ยวขวาไปอำเภอนครชัยศรี ถึงสี่แยกใหญ่ให้เลี้ยวซ้ายไปจนถึงสามแยกถนนนครชัยศรี-ดอนตูม แล้วเลี้ยวซ้ายให้สังเกตุทางขวามือมีป้ายโรงพยาบาลห้วยพลู ให้เลยไปนิดเดียวอยู่ทางซ้ายมือ

รถประจำทาง รถประจำทางกรุงเทพ ขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้สาย 83 (กรุงเทพ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี- นครปฐม) ลงรถที่ทางแยกนครชัยศรี (ทางแยกท่านา) หลังจากนั้นข้ามถนนเพื่อต่อและต่อรถบัสสีส้ม นครชัยศรี-ดอนตูม หรือ นครปฐม-บางพระ ลงที่หน้าวัชรธรรมสถาน หรือรถตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่ หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง
รถตู้
รถตู้ปรับอากาศจากหน้าห้างเมอรี่คิง ปิ่นเกล้า ซึ่งจะออกทุก ๆ ครึงชั่วโมงหรือหากคนเต็มทุกที่นั่งก็จะออกก่อนเวลา รถตู้จะไปทางถนนพุทธมณฑล ซึ่งจะมาจอดที่ตลาดนครชัยศรี หลังจากนั้นต่อและต่อรถบัสสีส้ม นครชัยศรี-ดอนตูม หรือ นครปฐม-บางพระ ลงที่หน้าวัชรธรรมสถาน หรือรถตุ๊กตุ๊ก รถจักรยานยนต์รับจ้าง (ค่าบริการรถตู้จากกรุงเทพฯ ถึงนครชัยศรี ประมาณ 35 บาท / คน)

แผนที่ วัชรธรรมสถาน มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์

       

 

 

การบริจาค
      เนื่องจากปัจจุบันกองทุนวัชรธรรมสถานติดลบอยู่เป็นจำนวนมาก ท่านที่มีความประสงค์จะบริจาค หรือร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้การจัดการอบรมปฏิบัติธรรมยังสามารถดำเนินต่อไปได้ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ชื่อบัญชี "วัชรธรรมสถาน" บัญชีเลขที่ 040-2-33624-2
(ใบอนุโมทนาบัตรไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้)

ชื่อบัญชี "มูลนิธิดวงแก้ว"  บัญชีเลขที่ 040-2-24761-3
(ใบอนุโมทนาบัตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้)

      เมื่อท่านโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ของท่าน เพื่อจะได้ดำเนินออกใบอนุโมนาบัตรแด่ท่าน
โดยส่งรายละเอียดมาทางโทรสาร ๐–๒๘๗๖–๕๓๙๙ หรือส่ง E-mail :
vacharadham@gmail.com 

      ชมรมพระพุทธศาสนา เอไอเอ ร่วมอนุโมทนา

ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์

web page หน้านี้จัดทำโดยชมรมพระพุทธศาสนา เอไอเอ เพื่อประชาสัมพันธ์ และอนุโมทนากับกิจกรรมของมูลนิธิดวงแก้ว
แม้ว่าชมรมฯ จะเพียรพยายามกระทำให้แน่ใจว่าข้อมูลใน web page นี้ถูกต้อง แต่ไม่ถือเป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูล
โปรดตรวจสอบความถูกต้อง และความทันสมัยของข้อมูลที่เว็บของมูลนิธิดวงแก้ว
www.duangkaew.org


หน้าหลัก  |  หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก   | กำหนดการบรรยายธรรม  | วาทะธรรม  |  เว็บไซต์พระพุทธศาสนา  | ความเป็นมา | Hot News


ติดต่อเรา โทร ๐๘-๑๙๓๑-๒๒๖๖ Email :info@aia.or.th
หากท่านพบข้อผิดพลาด หรือมีข้อเสนอแนะ ชมรมฯ ยินดีน้อมรับคำแนะนำจากท่าน

ธงฉัพพรรณรังสี (ธงพระพุทธศาสนาในระดับสากล)

ชมรมพระพุทธศาสนา เอไอเอ