สารบัญ

 
 
เชิญฟังธรรม
พระครูเมตตากิติคุณ (สมหมาย อัตตมโน)
วัดป่าสันติกาวาส อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่ ๕ พฤศจิืกายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.
ณ ห้องพระ บริษัท เอไอเอ จำกัด ชั้น ๗ อาคาร เอไอ ทาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ มุนถนนเดโช เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

Download แผนที่การเดินทางไปห้องพระบริษัท เอไอเอ จำกัด PDF file

      เวลานี้เราได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับความเสียหายของพระสงฆ์มากมาย ไม่ว่าจะเรื่องของความประพฤติที่เสียหาย หรือการนำเอาบุญมาทำเป็นสินค้า ซึ่งถ้ามองข่าวเหล่านี้เป็นเรื่องของความเป็นไปในสังคมไทย นอกจากเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสภาพความเสื่อมโทรมในวงการพระศาสนา หรือในหมู่พระสงฆ์แล้ว ในฐานะที่พระสงฆ์เป็นสถาบันที่สำคัญในสังคมไทย มันก็เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสภาพความเสื่อมโทรมของสังคมไทยด้วย      ขนาดพระสงฆ์ซึ่งเราถือว่าเป็นสถาบันทางจริยธรรม เป็นสถาบันของผู้นำทางด้านจิตใจของสังคม ยังเสื่อมโทรมขนาดนี้ แล้วสังคมไทยส่วนรวมทั่วไปจะเสื่อมโทรมขนาดไหน

      เมื่อได้ยินข่าวเสียหายในวงการพระสงฆ์ เราจะต้องรู้ตระหนักว่า มันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของพระสงฆ์เท่านั้น แต่เป็นปัญหาของสังคมไทยทั้งหมด ซึ่งเราจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ ต้องรีบช่วยกันปรับปรุงแก้ไข ก็จะเป็นสำนึกที่เป็นประโยชน์ ช่วยนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ไม่ใช่เพียงการมาต่อว่าด่าทอ หรือปรับทุกข์กันแล้วก็จบไป ไม่ได้อะไรขึ้นมา

      สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากก็คือ คนที่มีชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนมักมีความรู้สึกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบพระพุทธศาสนาคือพระ เวลามีพระทำอะไรไม่ดี โยมก็บอกว่าพระพุทธศาสนา พระไม่ดีไม่น่านับถือ ก็พาลจะเลิกนับถือพระพุทธศาสนา หาได้คิดไม่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นของพุทธบริษัท ๔ ถ้าพระเสีย แต่โยมยังอยู่ อุบาสก-อุบาสิกาก็ต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ ยามใดที่พระสงฆ์เพลี่ยงพล้ำ อุบาสก-อุบาสิกาต้องเป็นหลักกลับมาช่วยฟื้นฟูหนุนให้มีพระดีมารักษาพระพุทธศาสนา

      เวลานี้เราจะต้องสนใจเรื่องหลักของพระพุทธศาสนาให้มาก แล้วก็อยู่กับหลักให้ได้ อย่างที่เคยได้ยินบ่อยๆ ว่า อย่าเอาพระพุทธศาสนาไปแขวนไว้กับตัวบุคคล ถ้าบุคคลมีอันเป็นอะไรไปพระพุทธศาสนาของเราก็ร่วงหล่นไปด้วย

ตักบาตรทุกวัน ช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

      การบิณฑบาตรเป็นวัตรปฏิบัติสำคัญที่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาต้องปฏิบัติ เป็นพุทธบัญญัติมาแต่ครั้งพุทธกาล การไม่บิณฑบาตรไม่ถึงกับผิดวินัยร้ายแรง แต่ไม่เป็นไปตามสมณะสารูป ยิ่งการหุงหาอาหารฉันเองอาจเป็นความผิดตามพระวินัย เพราะมีพระวินัยห้ามมิให้เก็บของขบฉัน บางชนิดก็ห้ามเก็บข้ามวันข้ามคืน บางชนิดก็เก็บได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ๆ การเก็บของขบฉันเป็นผลร้ายอย่างหนึ่งเพราะทำให้เกิดความรู้สึกหวงแหน ยึดถือ ยึดมั่น ไม่ใช่วิสัยของผู้ครองพรหมจรรย์ในพระธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้า

      เพราะเหตุนี้พระภิกษุทุกรูป ไม่ว่าจะมีสมณศักดิ์ชั้นไหน หรือมีภูมิธรรมขั้นไหน จะต้องออกบิณฑบาตรตามแบบอย่างที่พระพุทธองค์ทรงประพฤติปฏิบัติตลอดพระชนม์ชีพ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงบิณฑบาตรสม่ำเสมอทุกวัน จะมีเว้นบ้างก็เฉพาะเวลาประชวร หรือออกบิณฑบาตรไม่ได้จริงๆ เท่านั้น เช่น ติดงานรับกิจนิมนต์ไปฉันภัตตาหารตามที่มีผู้นิมนต์ไว้ เป็นต้น

การตักบาตร ได้ชื่อว่าให้พละ อานิสงส์ย่อมทำให้ไม่ขาดแคลน ไม่หิวโหย


มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ   วัชรธรรมสถาน
   ของ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี
   vacharadham.com
  
 
พระปิยะพุทธบรมไตรโลกนาถ
      ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการอบรมปฎิบัติธรรมแก่บุคคลทั่วไป ให้เข้าเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ปี ๒๕๓๙ มูลนิธิดวงแก้วจึงได้ก่อตั้ง “วัชรธรรมสถาน” ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม สำหรับผู้สนใจและตั้งใจ ประพฤติปฎิบัติธรรม เพื่อเผยแผ่การดับทุกข์ ตามพระธรรมคำสั้งสอนของพระพุทธเจ้า โดยสอนแนวทางปฎิบัติิกรรมฐานสายวัดป่าเบื้องต้น ให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาสนทนา ปฎิบัติธรรมร่วมกันและเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
      วัชรธรรมสถาน เปิดอบรมหลักสูตรปฎิบัติธรรมระยะสั้น ๓ วัน (ศุกร์-อาทิตย์) ทุกเดือนๆ ละ ๑-๒ ครั้ง โดยอาราธนาครูบาอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นทั่วประเทศมาเป็นพระวิปัสสนาจารย์
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าอบรมปฎิบัติธรรม แต่ผู้เข้าอบรมต้องปฎิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ดูกำหนดการปฏิบัติธรรม ระเบียบการอบรม และแผนที่
กรอกใบสมัคร 
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

มีปัญหาในการสมัครส่ง E-mail ไปที่ : vacharadham@gmail.com 

พระปิยะพุทธบรมไตรโลกนาถ
ประดิษฐานอยู่หลังหอธรรม (ศาลาปฏิบัติธรรมกลางน้ำ) วัชรธรรมสถาน


  

หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก
ประวัติ และคำสอนของ
พระโสภณวิสุทธิคุณ (บุญเพ็ง กัปปโก)
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการบรรยายธรรม 
เชิญสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาจาก
พระสุปฏิปันโน
ทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน

 

วินัยพระน่ารู้คู่มือโยม 
เป็นวินัยของพระที่มีความเกี่ยวกับโยม
"พระวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนา
เมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่
พระพุทธศาสนาก็ชื่อว่ายังดำรงอยู่"


ครั้งหนึ่งใต้ร่มกาสาวพัสตร 
ชีวิต ประสบการณ์ และธรรมะ
ของคุณหมอ ปิโยรส ปรียานนท์
ขณะเป็นพระบวชใหม่
 


เป็นพุทธทำนายเกี่ยวกับอนาคตภัยของ
พระพุทธศาสนา เป็นทางให้พุทธบริษัท
ได้มีปัญญาพิจารณาเลือกเนื้อนาบุญ
เป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ให้ดำรงอยู่มั่นคงยืนนาน


ศาสนาประจำชาต
พระราชปณิธานพระมหากษัตริย์ไทย
ที่มีต่อพระพุทธศาสนา
ความจำเป็นที่จะต้องบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญไทย ให้ "พุทธ"
เป็นศาสนาชาติ ก่อนสิ้นพุทธ สิ้นชาติ
 

วาทะธรรม 
การสิ้นสูญของพระพุทธศาสนา
เรื่องท้าทายชาวพุทธ
คนไทยไม่ใจแคบ แต่ระวังปัญญาแคบ
พระพุทธเจ้าพระเอกผู้หลอกลวง ฯลฯ


เสียงสวดมนต์ online 
คำทำวัตรเช้า, คำทำวัตรเย็น,
คำแผ่เมตตา, บทพิจารณาสังขาร
โอวาทปาฏิโมกขคาถา ฯลฯ
 
   เว็บไซต์พระพุทธศาสนา
เว็บไซต์วัดทั้งใน และต่างประเทศ
องค์กรพระุพุทธศาสนา และเว็บธรรมะ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์ ความเป็นมา
ภาพกิจกรรม และคณะกรรมการ
 
ยุทธศาสตร์ทำลายล้างพระพุทธศาสนา ส่งคนปลอมบวชเป็นพระสงฆ์ และการบิดเบือนพระไตรปิฎก
รัฐบาลมุสลิมมาเลเซีย ทำลายวัดพุทธ

ความจริงที่วัดหนองจอก และ ร่าง พรบ.การใช้กฎหมายอิสลาม (ชารีอาฮ์).... ให้บังคับใช้ทั่วประเทศ

 


ท่านที่ประสงค์จะบริจาค ร่วมบุญกองทุนพิมพ์หนังสือธรรมะ หรือในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ

โปรดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสี่พระยา
ชื่อบัญชี "ชมรมพระพุทธศาสนา เอไอเอ"
เลขที่บัญชี ๑๗๐-๐-๖๓๓๑๙-๙

      เมื่อท่านโอนเงินแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ และวัตถุประสงค์ในการบริจาค ทางโทรสาร ๐–๒๖๓๑–๔๓๔๐ หรือส่ง E-mail : info@aia.or.th

 
 


มนุษย์ต้องคอยสำรวจตนเองเสมอ เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตตามครรลองคลองธรรม เมื่อกระทำแต่ความดีงามแล้วไซร์ ไฉนเลยจะไม่ได้รับความดีงามอันเป็นผลเล่า


ขอขอบพระคุณ
คุณพัฒน์ สดาวงศ์วิวัฒน์
ผู้สนับสนุน web host

เว็บไซต์นี้่จัดทำโดยตัวแทนประกันชีวิต จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด

ตั้งเวปนี้เป็น HomePage       Downlode Thaifont    Download Adobe Reader
Download Program VLC media player สำหรับเปิด video Clip (MP4)

ติดต่อเรา โทร ๐๘-๐๖๒๐-๒๒๖๖ Email :info@aia.or.th
ธงฉัพพรรณรังสี (ธงพระพุทธศาสนาในระดับสากล)
หากท่านพบข้อผิดพลาด หรือมีข้อเสนอแนะ ชมรมฯ ยินดีน้อมรับคำแนะนำจากท่าน
ชมรมพระพุทธศาสนา เอไอเอ